I International Pontecorvo Neutrino Physics School (1998)

II International Pontecorvo Neutrino Physics School (2003)

III International Pontecorvo Neutrino Physics School (2007)

IV International Pontecorvo Neutrino Physics School (2010)

V International Pontecorvo Neutrino Physics School (2012)

VI International Pontecorvo Neutrino Physics School (2015)

VII International Pontecorvo Neutrino Physics School (2017)